หน้าที่ของนายจ้างและคนต่างด้าว

หน้าที่ของนายจ้าง
     - รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเท่านั้น
     - ไม่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานกับตน หรือทำงานที่มีลักษณะงาน หรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 
หน้าที่ของคนต่างด้าว
     - ถือใบอนุญาตทำงานไว้กับตัว หรือ ณ สถานที่ทำงาน
     - ทำงาน ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานเท่านั้น
     - กรณี ใบอนุญาตทำงานชำรุด สูญหาย ยื่นขอใบแทนภายใน 15 วัน
     - กรณี เปลี่ยน/เพิ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น