ขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่ละประเภท

 • อยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน 
 • อยู่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
 • อยู่ปฏิบัติงาน ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เพื่อการท่องเที่ยว
 • เพื่อการลงทุน
 • เพื่อเป็นครู หรืออาจารย์หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ
 • เพื่อเป็นครู หรืออาจารย์หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน
 • เพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
 • เพื่อกรณีผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
 • เพื่อฝึกสอน หรือค้นคว้าวิจัยใน สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย
 • กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราวเพื่อศึกษาในสถานศึกษา 
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
 • เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา หรือ ปฏิบัติศาสนกิจ
 • เพื่อเผยแพร่ศาสนา
 • เพื่อเป็นช่างฝีมือ หรือเป็น ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ กับคนไทย
 • เพื่อติดตั้ง หรือซ่อมแซม เครื่องจักร อากาศยาน หรือเรือเดินทะเล
 • กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ประจำโรงแรม หรือประจำบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย
 • กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติ ไทย
 • กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร
 • กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราว
 • อยู่ปฏิบัติงาน ในองค์การกุศลสาธารณะ องค์การเอกชน ต่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการค้า ต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 • เพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลำเนา เดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มี บิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือ เคยมีสัญชาติไทย
 • กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย
 • กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตร ซึ่งมีสัญชาติไทย
 • กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือ การพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย
 • กรณีเพื่อการดำเนินคดีหรือดำเนิน กระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี
 • กรณีปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถานทูต หรือ สถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ
 • กรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานทูต หรือ สถานกงสุล ให้การรับรองและร้องขอ
 • กรณีเพื่อพิสูจน์สัญชาติ
 • กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุมการแสดง ตลอดจนผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงเพื่อการบันเทิง หรือ มหรสพ โดยมาเปิดการแสดงเป็นครั้งคราว
 • กรณีเป็นผู้ควบคุมพาหนะและ คนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่าสถานี หรือ ท้องที่ในราชอาณาจักรและยังไม่สามารถ เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้
 • กรณี B.O.I. , การนิคมฯ , กรมเชื้อเพลิง รับรอง
 • กรณีเข้ามาประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ และสำนักงานสาขา
 • กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โดยได้รับการอนุญาตจากทางราชการ
 • กรณีติดตามครอบครัว
 • กรณีเพื่อธุรกิจ/สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ( ปีแรก/ปีถัดไป )
 • กรณีเป็นบุคคลในคณะผู้แทนทางทูต 
 • กรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างฝ่ายกงสุล
 • กรณีเป็นบุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร 
 • กรณีเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักรตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 
 • กรณีเป็นหัวหน้าสำนักงาน หรือพนักงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่น ซึ่งไดรับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักรไทย ตามความตกลงที่รัฐบาลไทย ได้ทำไว้กับองค์การ หรือทบวงการระหว่างประเทศ
 • กรณีเป็นคู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 • กรณีเป็นคนรับใช้ส่วนตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น