2. การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)
เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุ เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)
 (อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
5.       
          5.1.หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย       
          5.2.สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ หรือ ออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (หน้าที่ระบุชื่อและจำนวนเงิน พร้อมแสดงสมุดธนาคารฉบับจริง)       
          5.3. หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ    หรือ 
6. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ  65,000 บาท หรือ  
7. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ 5 และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ 6 (จำนวน 1ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า  800,000 บาท


หมายเหตุ
1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบ และ ยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ 
3. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร.0-2862-2727
4. อัตราค่าบริการเปลี่ยนประเภทวีซ่าอัตราค่าบริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  วีซ่า (Visa)
ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย
    

                                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น